گۆلە

ھۆکاری شکێنە ر (خردایش) لە ئاسیادا گولە کانن ،بە ھوێ جوڵە و بە ربونی لە سە ر یە ک ئە م پارچانە ماددە کان دە شکێن یا میکرونیزە دە کرێن ،ئە مڕو توناژ،ئە نازە وە ئاناڵیزی کیمیایی وە باش بوونی بە رھە مە کان لە ئاخری کاردا لە تایبە تیە کان کۆمپانیای متالوژی موسە مە مە. ئە م بە رھە مانە لە ئە نازە ی جۆرواجۆر دا داھێنراوە وە ئە م جۆرواجۆریە گە ورە لە ئە ندازە ێە توانی بۆارێکی گە ورە لە دابە ش کردنی خۆڵ (دانە بندی) لە بە رھە مە کانی ئاسیا دا پێک ھێنێت

سە رچاوە تایبە تی تێکنیکی مرجع
گولە چودە نی کە م کروم % Cr % Mn % Si % C ستاندارد کارگە ی ئاسیای تە ر

ستاندارد ناوخۆ بە ژمارە ی

DE02

0.5 – 2.5 0.3 – 0.7 0.5 – 1 2 – 2.8
MAX % S MAX % P % Ni % Mo
0.08 0.05 ≤ 0.5 ——-
45 – 58 HRC سختی
20 – 100  mm سایز
60 gr – 4200 gr وزن
گولە چودە نی پر کروم % Cr % Mn % Si % C ستاندارد کارگە ی ئاسیای وشک

ستاندارد ناوخۆ بە ژمارە ی

DE02

10.5 – 30 0.3 – 0.7 0.5 – 1 2 – 2.8
MAX % S MAX % P % Ni % Mo
0.08 0.05 ≤ 0.5 ——-
58 – 62 HRC گرانی
15 – 125  mm ئە نازە ی
15 gr – 8000 gr وە زن