گلوله 

عامل خردایش در آسیا ، گلوله ها می باشند این قطعات با حرکت خود در آسیا و ریزش پیوسته به خردایش مواد یا میکرونیزه شدن آن کمک می کنند . امروز تناژ ، سایز و آنالیز شیمیایی و خواص تمام شده آن می باشد . این محصولات در سایز های مختلف تولید شده و این تنوع گسترده از سایز می تواند دامنه وسیعی از دانه بندی را در محصولات آسیا ایجاد کند .

 نام محصول مشخصات فنی مرجع
گلوله چدنی کم کروم % Cr % Mn % Si % C

استاندارد کارخانه ای آسیای تر

استاندارداخلی به شماره DE02

0.5 – 2.5 0.3 – 0.7 0.5 – 1 2 – 2.8
MAX % S MAX % P % Ni % Mo
0.08 0.05 ≤ 0.5 ——-
45 – 58 HRC سختی
20 – 100  mm سایز
60 gr – 4200 gr وزن
گلوله چدنی پر کروم % Cr % Mn % Si % C

استاندارد کارخانه ای آسیای خشک

استاندارد داخلی به شماره  DE02

10.5 – 30 0.3 – 0.7 0.5 – 1 2 – 2.8
MAX % S MAX % P % Ni % Mo
0.08 0.05 ≤ 0.5 ——-
58 – 62 HRC سختی
15 – 125  mm سایز
15 gr – 8000 gr وزن